PRIVACITAT – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

AVÍS LEGAL
Identificació de l'empresa
Informació General a efectes de l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació:

Rugbytienda.com

Esteban Parra García

Domicili social: Avd. Dels Almogavares, cantonada amb San juan de la creu, local 2

Número d'identificació fiscal: 45593112-M

Adreça de correu electrònic: info@rugbytienda.com

 

Usuari
La utilització d'aquesta web li atribueix la condició d'Usuari de la mateixa i expressa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals publicades per RUGBYTIENDA.COM en el moment mateix en que Un. Accedeixi a la web, sense perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si escau resultin d'aplicació.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i queda RUGBYTIENDA.COM facultada per denegar o retirar l'accés i ús de la web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si és el cas, siguin aplicables.

RUGBYTIENDA.COM posa en coneixement que les seves dades personals podran ser diferents als de l'adreça de lliurament de la comanda realitzada a través del nostre web www.rugbytienda.es RUGBYTIENDA.COM no es farà responsable de l'accés a www.rugbytienda.es per part d'una altra persona que no sigui el titular o autoritzat del subministrament elèctric

Si el visitant a www.rugbytienda.es és titular podrà veure i editar el perfil de l'usuari en qüestió, a més podrà navegar per totes les seccions de www.rugbytienda.es.
 

 
Modificacions
RUGBYTIENDA.COM es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

Seguretat i protecció de dades de caràcter personal
1. El responsable del tractament de les seves dades personals i Delegat de Protecció de Dades
El responsable del tractament de les seves dades personals és Esteban Parra García (RUGBYTIENDA.COM) amb domicili en avinguda dels Almogavares, cantonada Sant Joan de la Creu, local 2, codi postal 14007 de Còrdova. Amb email info@rugbyttienda.com. Les dues adreces estaran operatives a partir del 25 de maig de 2018.

2. Finalitat i tractament

En RUGBYTIENDA.COM es fan tractaments de dades personals obligatoris i voluntaris. Tractaments obligatoris, les seves dades seran tractades amb la finalitat de facturar la seva compra realitza a la nostra web www.rugbytienda.es més, RUGBYTIENDA.COM podrà tractar les seves dades personals per a complir qualsevol obligació legal que li incumbeixi. Tractaments voluntaris També es podran realitzar altres tractaments de les seves dades personals que no responguin a la necessitat d'executar un contracte o complir amb una obligació legal i als quals es pot oposar. Així, sempre que vostè no s'hagi oposat a això pels canals habilitats, podrà rebre, per qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, l'SMS i les trucades telefòniques), informació sobre productes o serveis similars a els oferts per RUGBYTIENDA.COM que puguin ser del seu interès. Per a això, es podran analitzar les seves dades personals a fi d'elaborar un perfil amb els mateixos que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin tot el possible a les seves necessitats i preferències. En aquesta anàlisi es podran tenir en compte les seves dades demogràfiques i dades sobre els seus productes adquirits. En tot cas, vostè només podrà rebre comunicacions comercials per mitjans no electrònics mentre segueixi sent client de RUGBYTIENDA.COM. Addicionalment, sempre que hagi prestat el seu consentiment, podrà rebre, per qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, l'SMS i les trucades telefòniques), informació sobre nous productes i ofertes dels nostres articles. Per a això, es podran analitzar les seves dades personals a fi d'elaborar un perfil amb els mateixos que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin tot el possible a les seves necessitats i preferències. En aquesta anàlisi es podran tenir en compte les seves dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hagi contractat. En tot cas, vostè només podrà rebre comunicacions comercials de productes i serveis no relacionats amb els contractats en tant no retiri el consentiment prestat. Gestió de serveis web Addicionalment, sempre que vostè s'hagi donat d'alta, les seves dades personals podran ser tractades amb la finalitat de gestionar el servei d'usuari a la web o, si escau, el servei d'assessorament www.rugbytienda.es Termini de conservació de les dades personals les dades personals dels clients seran conservats mentre siguin necessaris per a la prestació dels serveis recollits en el contracte. En el moment en que no siguin necessaris per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejats durant el període en el qual puguin ser necessaris per a l'exercici o la defensa enfront d'accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejats i tractats de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades seran definitivament cancel·lats. 


3. Destinataris de les dades personals
Les seves dades personals podran ser cedides a Administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable. També podran tenir accés a les seves dades personals les agències de transport que RUGBYTIENDA.COM contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat de tractament.
 
RUGBYTIENDA.COM compta amb habilitació legal per realitzar aquest tipus de transferències, ja que ha estat autoritzada per a totes elles pel director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4. Legitimació per al tractament i cessió de dades personals
Com ja s'ha indicat, la base legal per al desenvolupament de les finalitats incloses en l'apartat anterior com "tractaments obligatoris" serà l'execució d'un contracte o el compliment d'obligacions legals que resultin d'aplicació. Per tant, la negativa a subministrar les dades personals sol·licitades, o el lliurament de dades inexactes o incompletes, podria ocasionar la impossibilitat de prestar-li els serveis contractats de forma adequada. Els usuaris es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, així com de comunicar a RUGBYTIENDA.COM qualsevol modificació de les mateixes. Els tractaments que es realitzen amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials sobre productes o serveis de RUGBYTIENDA.COM similars als contractats tindran com a base legal l'interès legítim de RUGBYTIENDA.COM. Per aquest motiu, vostè podrà oposar-se als mateixos en el moment de facilitar les dades marcant la casella recollida en les condicions particulars o en qualsevol moment posterior. Trobareu la informació necessària per exercir el dret d'oposició en l'apartat 6 següent, "Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals". Els tractaments que es realitzen amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials sobre altres productes o serveis oferts per RUGBYTIENDA.COM, Si té qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les seves dades personals o sobre la seva legitimitat, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades. Trobareu les dades i canals de contacte a l'apartat 1 anterior, "Responsable del tractament de dades personals i Delegat de Protecció de Dades".
 
5. Mesures de seguretat
RUGBYTIENDA.COM, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessària per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori de les mateixos tenint en compte l'estat de la tecnologia.
 
6. Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals
Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment. També té dret a retirar el consentiment si ho hagués prestat i a oposar-se a rebre comunicacions comercials. (* El dret a exercir la portabilitat i limitació del tractament estarà operatiu a partir del 25 de maig del 2018).
 
Per exercir aquests drets podrà dirigir-se a RUGBYTIENDA.COM per algun dels següents canals:
• Correu postal, adjuntant fotocòpia del seu D.N.I., passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a RUGBYTIENDA.COM avinguda dels Almogavares, cantonada Sant Joan de la Creu, local 2, codi postal 14007 de Còrdova.
• Correu electrònic a l'adreça info@rugbytienda.com amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud .
 
Se l'informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
7. Origen de les dades
Les dades personals objecte de tractament per RUGBYTIENDA.COM són les facilitades per vostè per a la compra a www.rugbytienda.es. De vegades, aquestes dades poden ser enriquits amb textos que aportin dades rellevants per a facilitar el lliurament de la seva comanda.

Accés i ús del web
L'accés i ús del Web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix ​​el registre previ de l'usuari amb caràcter general. Tanmateix, és possible que l'accés i ús de determinades informacions i serveis oferts a través del Web només pot fer-se previ registre de l'usuari.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a RUGBYTIENDA.COM amb la major brevetat, la pèrdua, robatori o qualsevol risc d'accés als mateixos per un tercer.

L'Usuari és responsable de la veracitat i exactitud de totes les dades que introdueixi en la web sigui quina sigui la funcionalitat de la que faci ús. Així mateix, declara que disposa tots els permisos necessaris sobre les dades a les que accedeixi i que disposa del consentiment per a l'ús de dades pertanyents a terceres persones En aquest sentit RUGBYTIENDA.COM queda exonerada de qualsevol responsabilitat per les dades inexactes, incompletes o incorrectes o per la falta de consentiment per al seu ús i incorporació al web.

Titularitat dels continguts
Tota la informació continguda en aquesta web, incloent imatges, dissenys gràfics o codis informàtics, noms comercials, marques i signes distintius, entre d'altres, és propietat intel·lectual i industrial de RUGBYTIENDA.COM. Correspon a la mateixa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. RUGBYTIENDA.COM no cedeix totalment ni parcialment, ni concedeix llicència o autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa a la web.

Així mateix, RUGBYTIENDA.COM garanteix que els continguts, inclosos els de propietat intel·lectual, no són de caràcter il·lícit ni infringeixen la normativa vigent. Per tant, els continguts de la web no tindran caràcter xenòfob, pornogràfic, discriminatori, racista o que de qualsevol manera fomenti la violència. A més, RUGBYTIENDA.COM adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la Llei oa la moral.

Suposa una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda en la web, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

RUGBYTIENDA.COM podrà oferir els continguts, funcionalitats o serveis d'aquesta web mitjançant el desenvolupament d'Apps, en aquest cas el Usuari haurà de disposar dels mitjans tècnics i tecnològics necessaris per al seu accés.

Traducció de continguts al català i al portuguès
Les versions de la web en català i anglès tenen únicament un efecte informatiu. Davant de qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català o en portuguès amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre el que s'ha publicat en aquesta última.

Ús de Cookies

RUGBYTIENDA.COM s'utilitza en la web galetes pròpies i d'empreses col·laboradores per millorar la seva experiència d'usuari i oferir-li els millors serveis.

Al navegar per la nostra web, estarà acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en la Política de Cookies.

Les cookies són petits fitxers de dades que el servidor d'Internet envia al dispositiu amb el qual es connectes a la web i que aquest arxiva. S'associen únicament al seu navegador i no proporcionen per si mateixes dades personals. Les cookies no poden danyar el dispositiu i més són molt útils, ja que ens ajuden a identificar i resoldre errors.

Exclusió de garanties i responsabilitats
Pel que fa a l'exclusió de garanties i responsabilitats, RUGBYTIENDA.COM no respondrà per:

1. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure als productes o serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats a través del web, i en particular de:
L'incompliment de la Llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic, o l'ús dels productes i / o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s'estableix en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que, si escau resultin d'aplicació.
La infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual.
La infracció del secret professional.
La infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut.
La realització d'actes de competència deslleial.
La realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica.
La il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinença, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o posats a disposició dels usuaris, inclosos les informacions i serveis prestats per tercers o pels usuaris a través del web.
L'incompliment o compliment defectuós o finalització per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del web.
La incapacitat de qualsevol usuari o la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per l'Usuari.
2. RUGBYTIENDA.COM només respondrà dels serveis propis i continguts directament originats per ella i identificats amb el seu Copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial de la mateixa.
3. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar del coneixement per tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis que aquest ofereix.

Durada i terminació
L'accés i ús del Web tenen, en principi, una durada indefinida. No obstant l'anterior, RUGBYTIENDA.COM es reservarà el dret a donar per acabat o suspès l'accés i ús a la web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de la terminació o suspensió de l'accés i / o ús de la web.

Indemnització de l'Usuari
L'usuari es compromet expressament a indemnitzar RUGBYTIENDA.COM ia la resta de les societats del seu grup, empleats, administradors, agents, proveïdors d'informació o de serveis i llicenciadors, qualsevol dany i perjudicis (inclosos honoraris de lletrats i costes) derivats del incompliment per l'Usuari d'aquestes condicions generals o les condicions particulars aplicables, si escau, així com a col·laborar amb RUGBYTIENDA.COM a la defensa dels seus interessos en cas que es presenti qualsevol reclamació o s'iniciï o invoqui qualsevol procediment judicial o administratiu per tal causa.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer els més grans esforços a fi d'evitar o, si escau, mitigar els efectes nocius i perjudicials que puguin derivar per RUGBYTIENDA.COM

Legislació aplicable i jurisdicció
Totes les condicions establertes es regiran per la llei espanyola. RUGBYTIENDA.COM i l'Usuari, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Tribunals i Jutjats del domicili de l'Usuari, per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals.

En el cas que l'Usuari tingui el domicili fora del territori espanyol, RUGBYTIENDA.COM i l'Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls, als Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).

Et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç. 

Horari d'atenció 8 a 20.30 h de L a V i dissabtes de 9 a 16h