PRIVACITAT – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. Tractament de dades de l’usuari

 

Mitjançant aquest avís RUGBYTIENDA.COM, domiciliada a Av. Almogavares, esquina San Juan de la Cruz, local 2, CP 14007 (Còrdova) i amb NIF 45593112M, informa als usuaris de la seva pàgina web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que ells mateixos decideixin lliurement si volen facilitar a RUGBYTIENDA.COM les dades personals que se’ls pugui demanar o que es puguin obtenir dels usuaris per tal de subscriure o donar-se d’alta en alguns dels serveis oferts per RUGBYTIENDA.COM. 

En compliment d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Carácter Personal, RUGBYTIENDA.COM informa als usuaris que les dades personals que obtingui seran incloses en un fitxer automàtic de dades de caràcter personal creat i guardat sota la responsabilitat de RUGBYTIENDA.COM.  

 

RUGBYTIENDA.COM garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. De la mateixa manera es compromet a l’acompliment de la seva obligació de mantenir el secret de les dades de carácter personal i del se deure de custodiar-les i d’adoptar totes les mesures necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els postres usuaris no serà usada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

 

Tots Han estat comunicats a l’Agència de Protecció de Dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. D’acord amb allò que dicta aquesta Llei Orgànica, els usuaris de la pàgina web de RUGBYTIENDA.COM podran en qualsevol moment exercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recollides per RUGBYTIENDA.COM, comunicant-ho per aquest enllaç mateix.

 

 Mitjançant l’enviament del formularis que hi ha en aquesta pàgina web o mitjançant l’enviament d’un missatge de consulta o subscripció, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en aquests. Les dades facilitades no seran cedides a tercers. El client o la persona física que el representa té dret a accedir al fitxer, rectificar les seves dades o cancel·lar-les

 

2. Legislació i jurisdicció aplicables 

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres usuaris, que es deriven de la prestació dels serveis que tenim a la nostra pàgina web, són sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.  
Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot el que hem exposat i ho accepten voluntàriament. 
Totes aquestes condicions generals s’interpretaran d’acord a la legislació vigent a Espanta en la matèria i s’aplicarà subsidiàriament a tot allò que no hagi estat previst en les mateixes.